O projekcie

Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia” to projekt mający na celu podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przy wsparciu przykładami europejskich systemów edukacji oraz poprzez poznawanie innowacyjnych metod i form kształcenia z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb naszych uczniów – m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych w szkole narzędzi TIK.

Projekt został stworzony przez zespół projektowy przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Potrzeba opracowania takiego projektu wynika zarówno z niskich wyników osiąganych przez naszych uczniów na sprawdzianach zewnętrznych jak i z chęci wniesienia przez nauczycieli nieszablonowych metod i form pracy tak, by lepiej zmotywować młodzież do różnych działań.

Zespół projektowy składa się z 14 nauczycieli wyłonionych w wyniku rekrutacji. Są to nauczyciele matematyki, przyrody, geografii, informatyki, j. polskiego, j. angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog szkolny. Niemal wszyscy członkowie zespołu to nauczyciele z długoletnim stażem pracy, którzy zdają sobie sprawę ze zmieniającej się rzeczywistości szkolnej i różnorodnych potrzeb i oczekiwań współczesnych uczniów. Zmiany te skłaniają zespół do weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania, dlatego też zdecydowano się na podjęcie wyzwania wprowadzenia zmian w swoim procesie dydaktycznym poprzez wdrożenie innowacyjnych metod i technik pracy, wykorzystanie TIK i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych w sposób umożliwiający wzmocnienie motywacji u uczniów do rozwijania kompetencji kluczowych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie doskonalenia tej grupy nauczycieli w sposób umożliwiający wprowadzenie zmian w placówce.

Wybraliśmy 7 kursów dających możliwość zdobycia i doskonalenia nowych umiejętności zawodowych (językowych, metodycznych, informatycznych, psychologicznych i in.) Pedagodzy wyjadą na kursy w Irlandii, Portugalii, Włoszech, Grecji, Norwegii i na Malcie, aby poznać europejskie systemy edukacyjne, metody, formy pracy oraz sposoby rozwijania motywacji i kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych i naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych, obywatelskich), a także równie istotnej umiejętności uczenia się. Tematyka kursów doskonalących obejmuje wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym, wykorzystanie gier i innych metod aktywizujących, pracę z uczniem ze SPE, metodykę nauczania j. angielskiego, specyfikę pracy z uczniem szkoły podstawowej jak również zagadnienia dot. pracy z nastolatkiem. Ponadto 3 pedagogów wyjedzie na doskonalący kurs j. angielskiego przeznaczony dla nauczycieli innych przedmiotów, obejmujący także zagadnienia dot. wprowadzania elementów nauczania dwujęzycznego CLIL. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nam uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, a co za tym idzie podnieść zaangażowanie i motywację uczniów.

Cenną częścią naszego projektu jest udział naszych nauczycieli w obserwacji innych nauczycieli w ich pracy podczas tzw. job shadowing. Naszymi parterami są szkoły z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Portugalii, do których na obserwacje wyjadą dwuosobowe grupy nauczycieli. Nasi partnerzy mają istotne osiągnięcia w nauczaniu uczniów ze SPE – również tych zdolnych; wykorzystaniu TIK w procesie dydaktycznym, pracy z eTwinning, nauczaniu dwujęzycznym, wykorzystaniu CLIL i szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Oczekujemy, że wyjazdy te w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju kompetencji naszych nauczycieli w tych właśnie dziedzinach i pozwolą im zobaczyć, jak w praktyce wykorzystywana jest wiedza zdobyta na kursach doskonalących. Co istotne, szkoły w Portugalii , UK i Włoszech pracują również ze starszymi uczniami, da nam to szansę zapoznać się ze specyfiką pracy ze starszymi nastolatkami, z którymi, ze względu na nowy system edukacji, od niedawna pracujemy w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Projektu został zaplanowany na 22 miesiące, w trakcie których odbędzie się przygotowanie nauczycieli do mobilności, wdrażanie projektu poprzez udział w kursach i job shadowing, ewaluacja i walidacja projektu. Jesteśmy przekonani, że wzrost kompetencji kluczowych przyczyni się do podniesienia samooceny wszystkich naszych uczniów, spadnie liczba niepowodzeń edukacyjnych i zapewnimy im lepszy start do kolejnych etapów kształcenia. Dzięki udziałowi w projekcie nasi nauczyciele niewątpliwie podniosą swoją konkurencyjność poprzez nabycie nowych umiejętności (językowych, komunikacyjnych, technologicznych, organizacyjnych, kulturowych i interpersonalnych). Nasza placówka skorzysta z uczestnictwa w programie Erasmus+ poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej, osiąganie lepszych wyników nauczania, podniesienie kompetencji grona pedagogicznego i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, Dzięki tym działaniom szkoła, nauczyciele i uczniowie przygotowani będą do dalszej aktywności na poziomie miasta, kraju i arenie międzynarodowej.

Projekt finansowany Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  w kwocie 49564,00 EURO co stanowi 213729,88 PLN.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 do 30.06.2020