Styczeń 2019

WYNIKI ANKIETY

Jak wynika z podsumowania ankiety dotyczącej atrakcyjności przeprowadzonych zajęć i wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym,zdaniem ankietowanych uczniów zajęcia lekcyjne są średnio atrakcyjne (tak uważa około 80% uczniów).

Większość metod i form pracy stanowią praca z podręcznikiem oraz wykłady nauczycieli. Brakuje natomiast nowoczesnych form z użyciem narzędzi multimedialnych, takich jak: tablica multimedialna, projektor, komputer, telefon komórkowy czy tablet. Te metody są lubiane przez uczniów, niestety bardzo rzadko wykorzystywane przez nauczycieli w naszej szkole. Ponadto 75% ankietowanych zadeklarowało, że zajęcia multimedialne odbywają się tylko kilka razy w miesiącu a nawet rzadziej.

Najmniej lubiane metody i formy pracy przez uczniów to: praca z podręcznikiem, praca indywidualna i wykłady nauczycieli. Natomiast największym uznaniem cieszą się: praca w grupie, zajęcia multimedialne oraz wspólne dyskusje.

Powinniśmy dostosować metody i formy pracy, które wydają się atrakcyjne dla uczniów, aby lekcje dla nich stały się bardziej atrakcyjne i przystępne.

W związku z powyższym oczywistą staje się konieczność skutecznej realizacji naszego projektu i wprowadzenia istotnych zmian w warsztat pracy nauczycieli naszej szkoły.

Zarówno ankieta jak i opracowanie wyników dostępne są w zakładce Dokumenty.

PRACE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Styczeń to bardzo gorący okres dokonywania podsumowań i sprawozdań za miniony rok, te działania w dużej mierze angażują koordynatora projektu.

Jest to również czas klasyfikacji śródrocznej więc zajęć nam nie brakuje. Pomimo tego niektórzy nauczyciele doskonalą się uczestnicząc w kursach na platformie eTwinning.